Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Bi kịch Ruồng bỏ trong tiểu thuyết cùng tên của Coetzee (Nobel văn học 2003)

Tạp chí Nghiên cứu văn học, 2007
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

T.Todorov và Nền văn chương đang lâm nguy

báo Văn nghệ, 2007
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Bảo Nin+h Và Nỗi Ám Ảnh Về Chiến Tranh

Tạp Chí Sông Hương. Số 3/2006, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Mấy Vấn Đề Xuân Thu Nhã Tập

Tạp Chí Sông Hương. Số 5/2006, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Bảo Ninh và nỗi ám ảnh về chiến tranh

Tạp chí Sông Hương, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Mấy vấn đề về Xuân thu nhã tập

Tạp chí Sông Hương, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

G.Sand và sự thăng hoa tình yêu trong nghệ thuật

Tạp chí Sông Hương, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Xin đừng đánh đồng lý luận với phê bình

Sông Hương, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Ảnh Hưởng Thơ Tượng Trưng Pháp Đối Với Phong Trào Thơ Mới Việt Nam

Tạp Chí Văn Học. Số 12/2001, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm