Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN: 978-604-316-606-4

Thiết kế và chế tạo bộ kiểm soát nhà thông minh sử dụng năng lượng mặt trời

Student Forum 2021 Proceeding Sustainable Energy, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin không xếp vào mục nào khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Thị Thùy Linh (Chính), Võ Quang Nhã
Liên kết: https://drive.google.com/file/d/1fAsUNn7y5vaAYYwBT_HlpNo9Y4UYr4pl/view?fbclid=IwAR1PolMIrpi3Z2WnPqcW804kobwAXVDCXeJAAPUnpBv8QUsJ5Qs48twOs9U

0013-9351

Metal salt-modified biochars derived from agro-waste for effective congo red dye removal

Environmental Research, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Xuan Cuong Nguyen (Chính), Thi Cuc Phuong Tran, Quang Nha Vo, Trung Duong Nguyen
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935121007866

ISBN 978-604974905-6

Sử dụng PID tối ưu điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều trên Arduino Nano

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2021, NXB Đại học Huế, 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Thị Thùy Linh (Chính), Võ Quang Nhã
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/topic/index/user/2617/page/1

1859-1388

The formation of radiation-disturbed layer in Al/SiO2/n-Si structures irradiated by helium ions with energy 5 MeV

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ACI
Tác giả: Võ Quang Nhã (Chính), Huỳnh Thị Thùy Linh, Ngô Xuân Cường (Chính)

2310-3450

Equivalent Circuit of Al/SiO2/n-Si Structures Irradiated by Helium Ions with Energy 5 MeV at Fluence 1012 cm-2

European Journal of Technology and Design, 2020
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Quang Nhã (Chính), Huỳnh Thị Thùy Linh, Nikolai I. Gorbachuk, Ngô Xuân Cường (Chính)
Liên kết: http://dx.doi.org/10.13187/ejtd.2020.1.26

2053-1591

Opening a band gap in graphene by C–C bond alternation: a tight binding approach

Materials Research Express, 2019
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Đoàn Quốc Khoa (Chính), Võ Quang Nhã
Liên kết: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/aaf914/meta

1859-1388

A simplified calculation method of electric linear actuators for single-axis sun tracker

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Danh mục: ACI
Tác giả: Ngô Xuân Cường (Chính), Võ Quang Nhã, Nguyễn Thị Hồng
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5072

0749-6036

Ab-initio study of electronic and optical properties of biaxially deformed single-layer GeS

Superlattices and Microstructures, 2018
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Pham Dinh Khoa (Chính), Võ Quang Nhã
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0749603618309108

Sự hình thành lớp phá hủy bức xạ dày đặc trong diode silicon được chiếu xạ bằng ion bismuth với năng lượng 700 MeV

Conference on Education Sciences and Technologies 2017, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Quang Nhã, Ngô Xuân Cường, Lê Vĩnh Thắng

2519-4437

Электрические потери в гетероструктурах Al/SiO2/n-Si, облученных ионами гелия с энергиями 5 МэВ

2016. Материалы и структуры современной электроники, 2016
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Quang Nhã
Liên kết: http://elib.bsu.by/handle/123456789/164196