Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Factors affecting the readiness of primary school teachers in implementing STEM education in some Vietnam central provinces

International Conference on Innovation in Learning Instruction and Teacher Education 3 Digital transformation in education: perception, action and prospect Hanoi, 9 - 10 Dec 2023, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính), Phan Đức Duy, Nguyễn Thị Diệu Phương

Thiết kế thí nghiệm ảo để dạy học mạch nội dung “nhu cầu sống của động vật” trong môn Khoa học lớp 4

Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề: “Phát triển năng lực giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số” được tổ chức tại Trường Đại học Tây Nguyên., 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)

Thiết kế thí nghiệm ảo trên phần mềm Scratch hỗ trợ dạy học mạch nội dung “Thực vật cần gì để sống” môn Khoa học lớp 4

Kỷ yếu hội thảo Khoa học các bộ trẻ các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng mở rộng lần thứ II, năm 2023, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)

Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả phim tình huống dạy học trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3

Kỷ yếu hội thảo Khoa học các bộ trẻ các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng mở rộng lần thứ II, năm 2023, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)

Rèn kỹ năng thiết kế thí nghiệm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học để tổ chức dạy học chủ đề Thực vật và Động vật môn Khoa học

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)

SOME SOLUTIONS TO ENHANCE THE INTERACTION BETWEEN LECTURERS AND STUDENTS IN ONLINE TEACHING

Kỷ yếu Hội thảo cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc, lần thứ IX năm 2022, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ẢO HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC

Kỷ yếu Hội thảo cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc, lần thứ IX năm 2022, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính), Nguyễn Thành Long (Chính)

THE FEATURES OF REPRODUCTIVE ADAPTION OF CARNIVOROUS PLANT Utricularia aurea

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2021
Lĩnh vực: Thực vật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)
Liên kết: http://stdb.hnue.edu.vn/portal/journals.php?articleid=7173

1555-9475

Essential Oils of the Leaf and Stem of Polyalthia viridis Craib and Their Biological Activities

Natural Product Communications, 2021
Lĩnh vực: Thực vật học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ninh Thế Sơn (Chính), Dương Thị Minh Hoàng

Một số phim tư liệu hỗ trợ dạy học môn Tự nhiên và xã hội với chủ đề thực vật và động vật: từ quy trình thiết kế đến thực nghiệm sư phạm

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)