Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Rèn kỹ năng thiết kế thí nghiệm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học để tổ chức dạy học chủ đề Thực vật và Động vật môn Khoa học

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ẢO HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC

Kỷ yếu Hội thảo cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc, lần thứ IX năm 2022, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính), Nguyễn Thành Long (Chính)

SOME SOLUTIONS TO ENHANCE THE INTERACTION BETWEEN LECTURERS AND STUDENTS IN ONLINE TEACHING

Kỷ yếu Hội thảo cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc, lần thứ IX năm 2022, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)

THE FEATURES OF REPRODUCTIVE ADAPTION OF CARNIVOROUS PLANT Utricularia aurea

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2021
Lĩnh vực: Thực vật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)
Liên kết: http://stdb.hnue.edu.vn/portal/journals.php?articleid=7173

1555-9475

Essential Oils of the Leaf and Stem of Polyalthia viridis Craib and Their Biological Activities

Natural Product Communications, 2021
Lĩnh vực: Thực vật học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ninh Thế Sơn (Chính), Dương Thị Minh Hoàng

Một số phim tư liệu hỗ trợ dạy học môn Tự nhiên và xã hội với chủ đề thực vật và động vật: từ quy trình thiết kế đến thực nghiệm sư phạm

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG PHIM TƯ LIỆU HỖ TRỢ DẠY- HỌC MÔN TỰ NHIÊN& XÃ HỘI 1, 2, 3 VỚI CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

Kỷ yếu Hội thảo cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc lần thứ VIII - Năm 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)

1179-3155

Two new cane-like species of Begonia L. (Begoniaceae) from central Vietnam

Phytotaxa, 2019
Lĩnh vực: Thực vật học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng, Yu- Min Shui (Chính), Vũ Tiến Chính, Lê Tuấn Anh, Phạm Thị Thành Đạt, Nguyễn Văn Đạt, Li- Gong Lei
Liên kết: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.411.1.5

Ứng dụng phần mềm Kahoot trong quá trình giảng dạy học phần “Tổ chức hoạt động tìm hiểu thế giới thực vật và động vật cho học sinh tiểu học"

Kỷ yếu Hội thảo cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc lần thứ VII - Năm 2018, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)

Định hướng một số kỹ năng cơ bản cho sinh viên ngành sư phạm

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học sư phạm - Đại học Huế: Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo – NXB Thông tin và truyền thông. ISBN: 978-604-80-2343-0, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng, Nguyễn Văn Quang