Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG PHIM TƯ LIỆU HỖ TRỢ DẠY- HỌC MÔN TỰ NHIÊN& XÃ HỘI 1, 2, 3 VỚI CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

Kỷ yếu Hội thảo cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc lần thứ VIII - Năm 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)

1179-3155

Two new cane-like species of Begonia L. (Begoniaceae) from central Vietnam

Phytotaxa, 2019
Lĩnh vực: Thực vật học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng, Yu- Min Shui (Chính), Vũ Tiến Chính, Lê Tuấn Anh, Phạm Thị Thành Đạt, Nguyễn Văn Đạt, Li- Gong Lei
Liên kết: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.411.1.5

Ứng dụng phần mềm Kahoot trong quá trình giảng dạy học phần “Tổ chức hoạt động tìm hiểu thế giới thực vật và động vật cho học sinh tiểu học"

Kỷ yếu Hội thảo cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc lần thứ VII - Năm 2018, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)

Định hướng một số kỹ năng cơ bản cho sinh viên ngành sư phạm

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học sư phạm - Đại học Huế: Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo – NXB Thông tin và truyền thông. ISBN: 978-604-80-2343-0, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng, Nguyễn Văn Quang

Đánh giá kết quả giáo dục cho HS Tiểu học- Kinh nghiệm từ Australia.

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia: Đào tạo, bồi dưỡng Giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế, NXB Đại học Huế, ISBN: 987-604-912-588-1, 2016, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Phương Tú Anh (Chính), Dương Thị Minh Hoàng

Hình thái, kích thước và độ hữu thụ hạt phấn của loài Tràm gió (Melaleuca cajuputi Powell)

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm – NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.ISBN: 978-604-947-641-9, 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng

Chiến lược sinh sản của Tràm gió (Melaleuca cajuputi)

Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp ISSN: 08-66-7675, 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng

Thực trạng sử dụng vườn trường vào giáo dục môi trường trong dạy học ở một số trường trên địa bàn thành phố Huế

Tạp chí Khoa học & Giáo dục ISSN 1859-1612, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng

Tích hợp giáo dục môi trường trong chương trình âm nhạc Tiểu học

Hội thảo khoa học "Dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh tiểu học", 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng, Nguyễn Thị Hiền Trang

Thành phần loài và khóa định loại các loài thực vật họ Cau (Arecaceae) ở thành phố Huế

Tạp chí Khoa học & Giáo dục ISSN 1859-1612, 2015
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng

Sự thích nghi sinh sản của một số loài thực vật ngập nước

Tại chí Khoa học & giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Huế, 2011
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng, Lê Thị Trễ