Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0866-7586

Nội suy đa thức qua một số ví dụ và bài toán

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Văn Hiếu (Chính)

2354 - 0842

ĐẠI SỐ CỦA TÍCH ĐAN VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG ĐƯƠNG

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2018
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Văn Chiến (Chính), Bùi Văn Hiếu
Liên kết: http://joshusc.hueuni.edu.vn/jos_articles.php?article_id=431

2354 - 0842

Xấp xỉ bình phương tối thiểu liên tục

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2018
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Văn Hiếu (Chính)

Quasi-Shuffle Algebra and Representation of some special functions on Transcendence Basis

Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 9 - Nha Trang 14-18/8, 2018
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Văn Chiến (Chính), Bùi Văn Hiếu
Liên kết: https://viasm.edu.vn/hdkh/dhthtq2018

Giải một lớp bài toán Kinh tế bằng Quy hoạch toàn phương

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ XVI kỷ niệm 55 năm thành lập trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2011
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Văn Hiếu (Chính), Huỳnh Thế Phùng

Phương pháp chắn logarit gốc giải bài toán quy hoạch tuyến tính

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Văn Hiếu (Chính), Huỳnh Thế Phùng