Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

TÍNH TỔN THƯƠNG SINH KẾ DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA CỘNG ĐỒNG VEN BIỂN XÃ PHÚ DIÊN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2022
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Tịnh Chi (Chính), Mai Ngọc Châu, Mai Tiến Dũng

ISSN 2354 - 0842

Vai trò của làng và vạn trong quản lý nghề khai thác thủy sản truyền thống ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN, XÃ HỘI HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Tôn Thất Pháp (Chính), Mai Ngọc Châu

ISSN 2354 - 0842

Hiện trạng sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường ở xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Mai Ngọc Châu (Chính), Nguyễn Bắc Giang

ISSN 1859-4433

Status of environmental sanitation at some restaurants in Hue city and some improvement solutions

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2017
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Mai Ngọc Châu (Chính), Đặng Thị Thanh Lộc

Đồng quản lý thủy sản phía Bắc phá Tam Giang –Cầu Hai, tỉnh THừa Thiên Huế: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Thất Pháp (Chính), Mai Ngọc Châu

Household water security of people in Hue suburbs - A case study in Huong Tho commune, Huong Tra district, Thua Thien Hue province

2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Mai Ngọc Châu (Chính), Nguyễn Bắc Giang, Hidenori Harada

Tìm hiểu thực trạng áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và công nghệ trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2014
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Mai Ngọc Châu (Chính), Phạm Khắc Liệu