Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN: 978-604-965-836-5

Thực trạng hoạt động Thể dục Thể thoa ngoại khóa của sinh viên Đại học Huế trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID 19

Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học về công tác Giáo dục thể chất và thể thao các trường Cao đẳng, Đại học toàn quốc năm 2022 (tập 2), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cát Nguyên, Lê Trần Quang, Phạm Đức Thạnh, Nguyễn Đôn Công Uy

ISSN 2588-1213

Thực trạng khai thác, sử dụng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể dục thể thao của Đại học Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thế Tình, Nguyễn Gắng, Lê Cát Nguyên, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Nguyễn Đôn Công Uy, Trần Phúc, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Thanh Tùng

ISBN: 978-604-85-0946-0

SELECTING SOLUTIONS TO ATTRACT AND ENHANCE THE EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION AND EXPLOITATION OF SPORTS SERVICES AT HUE UNIVERSITY

Hội thảo quốc tế Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, 2021
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Tình, Nguyễn Gắng, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Đôn Công Uy, Trần Phúc

2588-1345

Nghiên cứu ứng dụng bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật tại chỗ ném rổ một tay trên cao môn bóng rổ cho sinh viên Khoa Du lịch - Đại học Huế

Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đôn Công Uy, Nguyễn Phan Tiến Trung, Nguyễn Đôn Vinh (Chính)