Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1191

Hiện trạng và mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Dũng Hà (Chính), Nguyễn Quang Tân (Chính), Võ Thị Phương Thảo, Huỳnh Văn Chương, Phạm Hữu Tỵ, Lê Chí Hùng Cường, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Dư Anh Thơ
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3A.5850

2432-6909

Status and Challenges of Agricultural Machinery Services Development in Vietnam Central Coast Area

Japanese Journal of Agricultural Economics, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Dư Anh Thơ (Chính), Katsutoshi Ohnaka
Liên kết: https://doi.org/10.18480/jjae.22.0_135