Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN QUÁ TRÌNH TÁCH CHIẾT FLAVONOID TOÀN PHẦN TỪ HẠT SEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM BỂ

HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2020, 2020
Lĩnh vực: Sinh tin học
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Thanh Long (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Lý Thùy Trâm, Nguyễn Thị Quỳnh Trang

0367-8245, E-ISSN: 0976-058X

Evaluation of Genetic diversity by DNA barcoding of local lotus populations from Thua Thien Hue province

Indian Journal of Agricultural Research, 2020
Lĩnh vực: Sinh tin học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đặng Thanh Long (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Lý Thùy Trâm,, Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Liên kết: https://arccjournals.com/ArticleStatus?articleId=A-564

0367-8245

Study of the Procedure for Bath Ultrasound-Assisted Extraction of Total Flavonoid from Lotus Seeds and Testing Some Biological Activities

Indian Journal of Agricultural Research, 2020
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đặng Thanh Long (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Lê Lý Thùy Trâm, Nguyễn Thị Thủy Tiên; Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Liên kết: https://arccjournals.com/journal/indian-journal-of-agricultural-research/A-525

0972-2025

GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF LOTUS SPECIES (Nelumbo nucifera GAERTN.) IN THUA THIEN HUE BASED ON ITS4-5 GENETIC REGION

Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 2019
Lĩnh vực: Sinh tin học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Đặng Thanh Long (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Lê Lý thùy Trâm, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Phan Thủy Tiên
Liên kết: http://ikprress.org/index.php/PCBMB/article/view/4834

Application of PCR-based method for detection of Vibrio parahaemolyticus in fish

2019
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng