Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Applications of Silver nanoparticles to enhance disease resistance, improve quality and yield in Hue lotus (Nelumbo nucifera)

International Workshop on Molecular Diagnostics in Microbiology and Diseases, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Quang Hoàng Vũ (Chính), Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Đặng Thanh Long, Phạm Thị Hồng Trang

0367-8245

Study on the In vitro and In vivo Antifungal Activities of Nanosilver against Mycoleptodiscus indicus causing Leaf Blight on Lotus in Vietnam

Indian Journal of Agricultural Research, 2022
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyen Quang Hoang Vu, Nguyen Thi Ngoc Hanh, Tran Thi Hà, Lê Quang Tiến Dũng

Hiệu quả của chế phẩm sinh học lên khả năng sinh trưởng, kiểm soát sâu bệnh hại trên cây sen trắng (Nelumbo nucifera) tại Thừa Thiên Huế

Báo cáo đăng toàn văn tại Hội nghị Công nghệ sinh học Toàn quốc 2022, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Hoàng Vũ (Chính), Hoàng Tấn Quảng, Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Phạm Thị Hồng Trang

0973-6263, E-ISSN: 2278-4535

ANALYSIS GENETIC VARIATION AND PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS OF LOCAL LOTUS COLLECTED IN THUA THIEN HUE PROVINCE, VIETNAM BY DNA BARCODING

Research Journal of Biotechnology, 2022
Lĩnh vực: Sinh tin học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đặng Thanh Long (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Lý Thuỳ Trâm

NaCl-stimulated promotion of respiration and cell division in the common ice plant

2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Dan Q Tran, Ryoma Sato, Kazuki Yoshida, Ayako Konishi, Shigehiko Ohnishi, John C. Cushman, Kazuyuki Saito, Sakae Agarie
Liên kết: https://doi.org/10.14829/jcsproc.253.0_134

Effects of different treatments of silver nanoparticles (AgNPs) on the growth & physiological characteristics of lotus (Nelumbo nucifera)

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Quang Hoàng Vũ (Chính), Hoàng Tấn Quảng
Liên kết: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/947/1/012038

0973-6263, E-ISSN: 2278-4535

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Research Journal of Biotechnology, 2021
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chính), Đặng Thanh Long, Hoàng Thị Kim Hồng

Effects of different treatments of silver nanoparticles (AgNPs) on the growth & physiological characteristics of lotus (Nelumbo nucifera).

Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Hoàng Tấn Quảng, Nguyen Quang Hoang Vu (Chính)
Liên kết: file:///C:/Users/USER/Downloads/Abstract_Book_ICCFB2021_Final.pdf