Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

TÍNH TỔN THƯƠNG SINH KẾ DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA CỘNG ĐỒNG VEN BIỂN XÃ PHÚ DIÊN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2022
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Tịnh Chi (Chính), Mai Ngọc Châu, Mai Tiến Dũng

Đánh giá mức độ tổn thương sinh kế của cộng đồng ven biển do biến đổi khí hậu: trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ 4: Môi trường và Phát triển bền vững, 2020
Lĩnh vực: Khoa học môi trường - các khía cạnh xã hội
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Tịnh Chi (Chính), Trần Anh Tuấn

Các tác động tiêu cực của sự gia tăng nhu cầu nước cấp đô thị ở Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2009
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Anh Tuấn (Chính), Lê Thị Tịnh Chi