Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1341-6979

Factors associated with deforestation probability in Central Vietnam: a case study in Nam Dong and A Luoi districts

Journal of Forest Research, 2023
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Quốc Cảnh (Chính), Trần Nam Thắng, Christian Kull, Nguyễn Văn Lợi, Đinh Tiến Tài, Roland Cochard, Ross Shackleton, Ngô Trí Dũng, Nguyễn Hải Vân, Phạm Thị Phương Thảo
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13416979.2023.2182259

0717-3644, 0718-221X

Radial variation in cell morphology of Melia azedarach planted in northern Vietnam

Maderas: Ciencia y Tecnologia, 2020
Lĩnh vực: Lâm sinh
Danh mục: SCIE
Tác giả: Doan Van Duong (Chính), Laurence Schimleck, Tai Tien Dinh, Chu Van Tran
Liên kết: http://dx.doi.org/10.4067/s0718-221x2021000100407

1641-1307

Growth performance of Dipterocarpus alatus and Hopea odorata in degraded secondary forest land in Southern Vietnam

Dendrobiology, 2020
Lĩnh vực: Lâm sinh
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyen Thanh Tuan (Chính), Tai Tien Dinh
Liên kết: http://dx.doi.org/10.12657/denbio.083.006

1212-4834, 1805-935X

Height-diameter relationship for Pinus koraiensis in Mengjiagang Forest Farm of Northeast China using nonlinear regressions and artificial neural network models

Journal of Forest Science, 2019
Lĩnh vực: Lâm sinh
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyen Thanh Tuan (Chính), Tai Tien Dinh, Shen Hai Long
Liên kết: https://doi.org/10.17221/5/2019-JFS

0378-1127

Stump sprout dynamics of Quercus serrata Thunb. and Q. acutissima Carruth. four years after cutting in an abandoned coppice forest in western Japan

Forest Ecology and Management, 2019
Lĩnh vực: Lâm sinh
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tai Tien Dinh (Chính), Chihiro Kajikawa, Yasuaki Akaji, Kazuhiro Yamada, Tetsuya K. Matsumoto, Takushi Makimoto, Naoko H. Miki, Muneto Hirobe, Keiji Sakamoto
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.12.034

1341-6979, 1610-7403

Sprouting capacity of Quercus serrata Thunb. and Quercus acutissima Carruth. after cutting canopy trees in an abandoned coppice forest

Journal of Forest Research, 2018
Lĩnh vực: Lâm sinh
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tai Tien Dinh (Chính), Yasuaki Akaji, Tetsuya Matsumoto, Takumi Toribuchi, Takushi Makimoto, Muneto Hirobe, Keiji Sakamoto
Liên kết: https://doi.org/10.1080/13416979.2018.1498288

1007-662X, 1993-0607

Effect of thinning intensity on tree growth and temporal variation of seed and cone production in a Pinus koraiensis plantation

Journal of Forestry Research, 2018
Lĩnh vực: Lâm sinh
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Thanh Tuan Nguyen (Chính), Dinh Tien Tai, Peng Zhang, Muhammad Razaq, Hai Long Shen
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s11676-018-0690-x

1859-4581

Phân cấp phòng hộ đầu nguồn và phân tích biến động rừng tại lưu vực hồ Truồi – tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 1989 -2010

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2013
Lĩnh vực: Lâm sinh
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Đắc Thái Hoàng (Chính), Đinh Tiến Tài