Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Tác động của đại dịch COVID-19 đối với nữ lao động di cư trẻ tuổi ở khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2023
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội, Xã hội học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Ánh Nguyệt (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Hoàng Dũng Hà, Tsutsui Kazunobu, Bùi Thị Thu, Đỗ Thị Việt Hương
Liên kết: https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/tap-chi-so-8.13.pdf

2363-6203

Detection and assessment of the spatio-temporal land use/cover change in the Thai Binh province of Vietnam’s Red River delta using remote sensing and GIS

Modeling Earth Systems and Environment, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Việt Hương (Chính), Bùi Bảo Thiện (Chính), Vũ Thị Phương
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s40808-022-01636-8

Tính hấp dẫn và mức độ hài lòng của du khách ở các điểm du lịch tâm linh - Trường hợp nghiên cứu ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XIII, Q1, ISBN 978-604 – 357-112-7, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Việt Hương (Chính), Bùi Thị Thu (Chính), Trần Ánh Hằng, Trương Đình Trọng, Nguyễn Thị Thanh Huyền

Đánh giá biến động rừng ngập mặn huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở ảnh vệ tinh giai đoạn 1990-2020

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XIII, Q1, ISBN 978-604 – 357-112-7, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Bảo Thiện (Chính), Đỗ Thị Việt Hương, Nguyễn Duy Liêm

Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường ở tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng tiếp cận địa thống kê

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XIII, Q1, ISBN 978-604 – 357-112-7, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nghiêm Tú Minh Hằng (Chính), Đỗ Thị Việt Hương (Chính), TSUTSUI Kazunobu

9786046724872

Kết hợp ứng dụng bản đồ ArcGIS Web AppBuilder và câu chuyện bản đồ trong quản lý và chia sẻ thông tin tài nguyên du lịch biển đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam

GIS và Viễn thám ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường - Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2022, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Việt Hương (Chính), Nguyễn Thị Bảo Sa
Liên kết: https://cloud.mail.ru/public/tfZF/pSB1AfjyJ

ISBN 978-4-901668-37-8

Possibility in identifying suitable areas for urban green space development using gis-based multicriteria analysis and AHP method in Dong Ha city, Vietnam

Proceedings International Symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure development in Earth and Allied Sciences, GIS ideas 2021, Thailand, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Việt Hương (Chính), Đoàn Ngọc Nguyên Phong, Lê Tấn Tuyển

2072-4292

Robust Extraction of Soil Characteristics Using Landsat 8 OLI/TIRS

Remote Sensing, 2022
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn (Chính), Đỗ Thị Việt Hương, Hà Văn Hành, Đoàn Ngọc Nguyên Phong
Liên kết: https://doi.org/10.3390/rs14102490

2539-6293

The feasibility of Sentinel-2A and Landsat 8 imagery in rock outcrop extraction using object-based oriented classification

Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đoàn Ngọc Nguyên Phong (Chính), Đỗ Thị Việt Hương (Chính), Nguyễn Quang Tuấn, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Phước Gia Huy, Bùi Thị Thu
Liên kết: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/APST/article/view/257427/170231

ISSN 2588-1183

Approaching Dasymetric technique in mapping population density - A case study of Thua Thien Hue Province

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: KH Trái đất và Môi trường, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Phước Gia Huy (Chính), Đỗ Thị Việt Hương (Chính), Bùi Thị Thu, Đoàn Ngọc Nguyên Phong
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ese/article/view/6411

Analyzing the effects of blue-green-grey infrastructure patterns on land surface temperature: A case study of Hue city

Scientific Conference Processings – The 42nd Asian Conference on remote sensing – Remote sensing for disaster risk and resources degradation reduction toward sustainable development, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Việt Hương (Chính), Nguyễn Bắc Giang, Nguyễn Quang Việt, Đoàn Ngọc Nguyên Phong, Bùi Thị Thu
Liên kết: https://www.acrs2021.vn/

978-604-334-789-0

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai ở huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII, 2021
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Việt Hương (Chính), Bùi Thị Thu (Chính), Huỳnh Quốc Tuấn