Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Low temperature optical interband transition in semiconductor quantum dots

Proceeding of the 27th Conference of Theoretical Physics, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Quý Thông

On the damping of phonoriton

Proceeding of the 4th National Conference of Physics, 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Quý Thông

On the theory phonoriton in semiconductor

Communication In Physics, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Quý Thông