Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4972

Các yếu tố ảnh hưởng đến đến sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức tại Vietcombank - Chi nhánh Huế

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Lê Hiệp (Chính), Trần Hạnh Lợi

ISBN: 978 604 337 506 0

DETERMINANTS OF THE COVID-19 PANDEMIC RESPONSES IN PANGASIUS FARMING IN VIETNAM

International conference Vietnam's economic recovery and development in the context of Covid-19 pandemic, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Nữ Hải Âu (Chính), Trần Hạnh Lợi, Trần Hồng Hiếu, Stijn Speelman

1859-1531

Hiệu quả kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của các hộ trồng lúa ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng/The University of Danang - Journal of Science and Technology, 2017
Lĩnh vực: Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Danh mục: ACI
Tác giả: Trần Hạnh Lợi (Chính)

Factor affecting the adoption of adaptation measures to climate change: a case study in Huong Phong commune, Huong Tra town, Thua Thien Hue provine

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Thanh Hoa (Chính), Trần Hạnh Lợi, Lê Thị Hồng Phương, Trần Hữu Tuấn

Đánh giá chất lượng mối liên kết giữa hộ trồng tiêu và người thu mua ở Quảng Trị

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2016
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Quang Dũng (Chính), Trần Hạnh Lợi
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep--phat-trien-nong-thon-so-14-2016.aspx

1859-4581

Phân tích hoạt động của hộ sản xuất và người thu gom trong chuỗi giá trị hồ tiêu Quảng Trị

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2016
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Hạnh Lợi (Chính)
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep--phat-trien-nong-thon-so-19-2016.aspx

Mối liên kết người mua - người bán trong chuỗi giá trịtrị: Nghiên cứu trường hợp giữa nông dân trồng tiêu và người thu mua tại Quảng Trị

Kỷ yếu hội nghị khoa học: Tổng kết 5 năm hoạt động khoa học công nghệ 2011-2015, 2015
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Quang Dũng (Chính), Trần Hạnh Lợi

Điều tra chuỗi giá trị của sản phẩm Cam ở huyện Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Hạnh Lợi (Chính), Nguyễn Đức Kiên, Hoàng Thị Hồng Quế, Trần Nam Thắng, Nguyễn Minh Hiếu
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/TCKHDHH/article/view/1012

Mối liên kết giữa hộ trồng cam và người thu mua ở Nghệ An

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Quang Dũng (Chính), Trần Hạnh Lợi, Trần Nam Thắng, Nguyễn Minh Hiếu
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/TCKHDHH/article/view/1013

Production capacity and market chain of Coffee and Cassava products of farmers in A Luoi district, Thua Thien Hue province, Vietnam

Vietnam upland forum: Market, natural resource management and animal diseases in Vietnam upland, 2009
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn (Chính), Trần Hạnh Lợi, Nguyễn Đức Kiên, Lê Thị Quỳnh Anh