Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Effect of supplementary DL-methionine in pig diets with cassava leaves as a major protein source

Livestock Research for Rural Development, 2009
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Quang Linh, Dư Thanh Hằng (Chính), Reg Preston, H Everts** and A C Beynen**, H Everts** and A C Beynen**
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/242676418