Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2304-8158

Oxalate Content of Taro Leaves Grown in Central Vietnam

FOODS, 2017
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Dư Thanh Hằng (Chính), Phan Vũ Hải, Vũ Văn Hải, Lê Đức Ngoan, Lê Minh Tuấn, Geoffrey Savage
Liên kết: https://doi.org/10.3390/foods6010002