Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Taro (Colocasia esculenta (L) Schott) and banana pseudo-stem as energy sources for pigs in Central Vietnam

Livestock Research for Rural Development, 2014
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Dư Thanh Hằng (Chính), Thân Thị Thanh Trà, Nguyễn Thị Lộc, Phan Vũ Hải, Nguyễn Đăng Quí, Lê Đức Ngoan, Hà Lê Ngọc Linh
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd26/6/hang26109.html

0121-3784

Effect of offering fersh duckweed(Lemna minor) to chickens fed restricted levels of maize meal and protein conentrate in confinement

Livestock Research for Rural Development, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Dư Thanh Hằng
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/287047529

Effect on rabbit reproduction of adding silver-nano suspension to the drinking water

Livestock Research for Rural Development, 2013
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Dư Thanh Hằng, Thân Thị Thanh Trà
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd25/9/hang25162.html

Ảnh hưởng của các phụ gia đến giá trị dinh dưỡng của bắp cải ử chua làm thức ăn cho lợn.

TC NN&PTNT;, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đức Ngoan, Đoàn Thị Hoàng Mai, Dư Thanh Hằng