Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC METHIONINE TRONG KHẨU PHẦN THỨC ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA GÀ RI LAI

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Lê Quỳnh Châu (Chính), Hồ Trung Thông, Dương Thị Hương, Thân Thị Thanh Trà, Võ Thị Minh Tâm, Lê Thị Thu Hằng Hằng, Dư Thanh Hằng

2815-6153

Ảnh hưởng của các mức methionine trong khẩu phần đến sinh trưởng của gà Lương Phượng

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Lê Quỳnh Châu (Chính), Hồ Trung Thông, Thân Thị Thanh Trà, Dương Thị Hương, Võ Thị Minh Tâm, Lê Thị Thu Hằng, Dư Thanh Hằng, Phạm Tấn Tịnh
Liên kết: http://tapchinongnghiep.vn/tapchi/lists/175?newpaperid=2

0121-3784

Oxalate content of taro (Colocasia esculenta) tubers grown in central Vietnam

Livestock Research for Rural Development, 2020
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Dư Thanh Hằng (Chính)
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd32/2/hangd32029.html

THE EFFECT OF OXALATE ON THE AVAILABILITY OF MINERALS IN PIG DIETS CONTAINING FRESH OR ENSILED TARO LEAVES

Livestock Research for Rural Development, 2019
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Dư Thanh Hằng (Chính), Lê Đức Ngoan, Vũ Văn Hải

0121-3784

Protein-enrichment of cassava pulp as feed for growing pigs

Livestock Research for Rural Development, 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Dư Thanh Hằng (Chính), Hồ Lê Quỳnh Châu, Lê Thị Thu Hằng
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd31/5/hang31073.html

2394-93333

Current status of Pig-Fish Farming in Low Lands of Lao PRD

International Journal of Trend in Research and Development, 2018
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Tick Nouanthavong (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Dư Thanh Hằng, Mạc Như Bình
Liên kết: http://www.ijtrd.com/Papers.aspx?Id=52

2394-9333

Effects of Fresh or Treated Pig Manure and Different Levels of Nitrogen on Water Quality for Growth Performance of Tilapia (Oreochromis Niloticus)

International Journal of Trend in Research and Development, 2018
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Tick Nouanthavong (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Dư Thanh Hằng, Mạc Như Bình
Liên kết: http://www.ijtrd.com/Papers.aspx?Id=52

0121-3784

Ensiling Taro (Colocasia esculenta L.) foliage with cassava flour, rice bran or molasses; effect on concentration of soluble and insoluble oxalates

Livestock Research for Rural Development, 2018
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Dư Thanh Hằng (Chính), Phan Vũ Hải, Geoffrey Savage
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/325779737