Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859 - 4751

Phân bố các serotype và gene độc tố của vi khuẩn Glaesserella parasuis phân lập từ việt nam và trung quốc

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2021
Lĩnh vực: Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Chào, Vũ Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hoa
Liên kết: http://tapchi.hoithuyvietnam.org.vn/tap-chi/serotype-va-gen-doc-to-cua-vi-khuan-glaesserella-parasuis.htm

2588-1256

Tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi lợn và mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Staphylococcus aureus phân lập từ lợn nuôi ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2021
Lĩnh vực: Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Trần Thị Na, Lê Minh Đức, Bùi Ngọc Bích

1297-9716

Molecular characterization of Glaesserella parasuis strains isolated from North America, Europe and Asia by serotyping PCR and LS-PCR

Veterinary Research, 2021
Lĩnh vực: Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)
Danh mục: SCIE
Tác giả: Macedo, Nubia, Gottschalk, Marcelo, Strutzberg-Minder, Katrin, Nguyễn Văn Chào, Aragon, Virginia
Liên kết: https://veterinaryresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13567-021-00935-9

2588–1191

Antimicrobial activity of chive and ginger extract on Escherichia coli and Salmonella spp. isolated from diarrhoeic broiler chickens

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Vũ Hải (Chính), Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Đinh Thùy Khương, Lê Xuân Ánh, Trần Ngọc Liêm, Hồ Thị Dung, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Thượng Thị Thanh Lễ
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/5310

1859-1388

Độc tố của vi khuẩn Haemophilus parasuis và tiền năng sản xuất vaccine phòng bệnh

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Văn Chào (Chính), Vũ Thị Thanh Tâm

1859-1388

Nghiên cứu độc lực của vi khuẩn Heamophilus parasuis bằng mô hình gây nhiễm trên chuột lang (Guinea pig)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Văn Chào (Chính)

0378-1135

Characterization of serotypes and virulence genes of Haemophilus parasuis isolates from Central Vietnam

Veterinary Microbiology, 2019
Lĩnh vực: Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)
Danh mục: SCIE
Tác giả: Chao Nguyen Van (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037811351831407X?via=ihub