Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-059-1

Giáo trình Bóng rổ

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Lê Cát Nguyên (Chủ biên), Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Trọng Anh Bảo, Trần Hữu Nam, Nguyễn Phan Tiến Trung (Chủ biên)

978-604-337-037-9

GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THỂ CHẤT

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Gắng (Chủ biên), Nguyễn Thế Tình (Chủ biên), Lê Cát Nguyên, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Lê Hải Yến

978-604-337-058-4

Phương pháp giảng dạy lý thuyết và giảng dạy thực hành Trò chơi vận động

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Cát Nguyên (Chủ biên), Lê Trần Quang (Chủ biên), Nguyễn Long Hải, Trần Trung Kiên, Lê Anh Dũng, Đỗ Văn Tùng, Phạm Thị Mai, Nguyễn Đôn Công Uy