Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-399-543-5

Hành vi lựa chọn của khách hàng trong lĩnh vực giáo dục đại học tại Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Tống Viết Bảo Hoàng (Chủ biên), Phạm Xuân Hùng (Chủ biên), Lê Thị Phương Thảo (Chủ biên), Lê Thị Phương Thanh, Hoàng Việt Hạnh Nguyên

978-604-974-447-1

Năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghiên cứu trường hợp khu vực Bắc miền Trung

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Lê Thị Phương Thảo (Chủ biên), Lê Thị Phương Thanh (Chủ biên), Hoàng La Phương Hiền (Chủ biên)