Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Ô nhiễm môi trường và độc tố trong nuôi trồng thủy sản

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sinh thái học
Tác giả: Lê Công Tuấn (Chủ biên)

Cẩm nang xây dựng mô hình chuôm dựa vào cộng đồng nhằm sử dụng hợp lý và bảo tồn nguồn lợi thủy sản ở Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Sinh thái học
Tác giả: Lê Công Tuấn (Chủ biên)