Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Tìm kiếm, thăm dò và đánh giá trữ lượng khoáng sản

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Hoa Thám