Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-959-237-9

Lịch sử Đảng bộ xã Lộc Sơn (1930-2012)

NXB Thuận Hoá, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến (chủ biên), Bùi Thị Tân, Phạm Ngọc Bảo Liêm, Nguyễn Thị Thùy Nhung, Nguyễn Văn Quảng

Kinh thành cổ Việt Nam

NXB Khoa học Xã hội, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng

9786045732788

Lịch sử Đảng bộ Thị trấn Prao, Đông Giang Quảng Nam (1950 – 2015)

NXB Chính trị Quốc gia, 2017
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hoàng Văn Hiển (Chủ biên), Ngô Đức Lập, Nguyễn Văn Quảng, và một số người khác

Lịch sử Đảng bộ xã Điền Hải (1930-2012)

NXB Thuận Hoá, 2016
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Văn Đăng (Chủ biên), Phạm Ngọc Bảo Liêm, Nguyễn Thị Thùy Nhung, Nguyễn Văn Quảng

Nhân học đại cương

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh (Chủ biên), Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Chí Ngàn

Lịch sử Đảng bộ xã Điền Môn (1930-2012)

NXB Thuận Hoá, 2015
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Văn Đăng (Chủ biên), Nguyễn Thị Thùy Nhung, Phạm Ngọc Bảo Liêm, Nguyễn Văn Quảng

Huế - dòng chảy văn hóa (Tuyển chọn 2003-2013)

NXB Thuận Hoá, 2013
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng, Đào Lý

Lịch sử và văn hóa Huế dưới góc nhìn các làng xã phụ cận (In chung)

NXB Thuận Hoá, 2010
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng