Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-912-648-2

Giáo dục môi trường đại cương

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Trần Anh Tuấn (Chủ biên), Đường Văn Hiếu (Chủ biên), Hoàng Công Tín (Chủ biên), Lê Thị Tịnh Chi, Lê Văn Tuấn, Trần Ngọc Tuấn, Nguyễn Bắc Giang, Mai Ngọc Châu, Lê Thị Phương Chi, Hoàng Thị Mỹ Hằng, Đặng Thị Thanh Lộc, Lê Công Tuấn, Trương Quý Tùng, Dương Thành Chung

978-604-337-965-5

Quản lý tổng hợp vùng ven bờ

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đường Văn Hiếu (Chủ biên), Lê Công Tuấn (Chủ biên), Hoàng Công Tín, Nguyễn Mộng

978-604-974-464-8

Chiến lược và Chính sách Môi trường

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Tác giả: Lê Văn Thăng, Trần Anh Tuấn, Đường Văn Hiếu, Hoàng Công Tín

978-967-2165-63-7

Chapter 7. The benefts of using rice straw-derived solid fuel to reduce open burning emissions in the Mekong Region. In: Development and Climate Change in the Mekong Region : Case Studies. Edited by Chayanis Kritasudthaheewa, Hap Navy, Bui Duc Tinh, Saykham Voladet.

Stockholm Environment Institute (SEI) Asia Centre, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Tác giả: Nguyen Thị Kim Oanh (Chủ biên), Didin A. Permadi, P. Abdul Salam, Nguyen Nhat Ha Chi, Phạm Khắc Liệu, Đường Văn Hiếu, Prapat Pongkiatkul, Ketwalee Kositkanawuth, Kok Sothea, Chea Eliyan, Philip Hopke, Chu Thai Hoanh