Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-399-635-7

Giáo trình bệnh cây đại cương

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chủ biên), Lê Như Cương, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Thị Nga

978-604-912-988-9

Bệnh Cây

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, Bảo vệ thực vật
Tác giả: Lê Như Cương (Chủ biên), Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Nga

978-604-912-945-2

Sâu bệnh hại cây trồng

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT, Bảo vệ thực vật
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chủ biên), Lê Như Cương (Chủ biên), Nguyễn Thị Giang, Phan Văn Nhân, Nguyễn Thu Trang

Công nghệ sản xuất giống cây trồng

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Lê Tiến Dũng (Chủ biên), Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Tiến Long, Lê Như Cương, Phan Thị Phương Nhi

Cây xanh trong Dại Nội Huế: Thực trạng và Giải pháp phát triễn

NXB Nông Nghiệp, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chủ biên), Lê Như Cương (Chủ biên), Le Trung Hiếu, Phan Thanh Hải

978-604-912-800-4

Chọn tạo giống cây trồng chuyên khoa

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Lê Tiến Dũng (Chủ biên), Lê Như Cương, Hoàng Kim Toản, Phan Thị Phương Nhi, Nguyễn Tiến Long

Sức khỏe hạt giống

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Văn Minh (Chủ biên), Lê Như Cương, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Thị Thu Giang, Lã Thị Thu Hằng, Trần Minh Quang

978-94-6173-107-4

Diversity and biological control of Sclerotium rolfsii, causal agent of stem rot of groundnut

Wageningen UR, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, Bảo vệ thực vật
Tác giả: Cuong N Le (Chủ biên), Thai T.H., Raaijmakers, J.M.; Mendes, R.; Kruijt, M.; Lopisso, D.