Dữ liệu Nhà khoa học

Phùng Chí Sỹ

Phùng Chí Sỹ
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Trần Đặng Bảo Thuyên
  • 140000.0004

Trần Đặng Bảo Thuyên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá phân tích

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá phân tích

Đơn vị quản lý:
Viện Tài nguyên và Môi trường

Xem chi tiết
Trần Đồng Linh Chi
  • 400000.0056

Trần Đồng Linh Chi
Đại học

Ngành đào tạo:
Hoá vô cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá vô cơ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Trần Hiếu Quang
  • 140000.0024

Trần Hiếu Quang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Thực vật học

Chuyên ngành đào tạo:
Thực vật học

Đơn vị quản lý:
Viện Tài nguyên và Môi trường

Xem chi tiết
Trần Hữu Thắng

Trần Hữu Thắng

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Trần Khương Duy

Trần Khương Duy

Ngành đào tạo:
Lâm học

Chuyên ngành đào tạo:
Lâm học

Đơn vị quản lý:
Viện Tài nguyên và Môi trường

Xem chi tiết
Trần Ngọc Liêm

Trần Ngọc Liêm
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Khoa Chăn nuôi - Thú y

Xem chi tiết
Trần Quang Lộc
  • 140000.0034

Trần Quang Lộc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Viện Tài nguyên và Môi trường

Xem chi tiết
Trần Thành Văn
  • 300000.0175

Trần Thành Văn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ)

Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ)
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Đơn vị quản lý:
Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

Xem chi tiết
Trần Thị Hương Thủy
  • 400000.0045

Trần Thị Hương Thủy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Trần Thị Tú
  • 140000.0015

Trần Thị Tú
Đại học

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Viện Tài nguyên và Môi trường

Xem chi tiết