Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Lan Phương
  • 600000.0382

Nguyễn Lan Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Quang Hưng
  • 140000.0003

Nguyễn Quang Hưng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá môi trường

Đơn vị quản lý:
Viện Tài nguyên và Môi trường

Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Bình
  • 300000.0091

Nguyễn Thanh Bình
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Cẩm Yến
  • 140000.0019

Nguyễn Thị Cẩm Yến
Đại học

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Viện Tài nguyên và Môi trường

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Diễm

Nguyễn Thị Diễm
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Viện Công nghệ Sinh học

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Hương
  • 400000.0130

Nguyễn Thị Minh Hương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mùi

Nguyễn Thị Mùi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi động vật

Đơn vị quản lý:
Khoa Chăn nuôi - Thú y

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Oanh

Nguyễn Thị Oanh
Cử nhân

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Viện Công nghệ Sinh học

Xem chi tiết
Nguyen Thi Phuong Thao

Nguyen Thi Phuong Thao
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Y học dự phòng

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Viện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Tằm
  • 140000.0023

Nguyễn Thị Tằm
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Viện Tài nguyên và Môi trường

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Hải
  • 300000.0192

Nguyễn Thị Thanh Hải
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thục Nhi
  • 400000.0360

Nguyễn Thị Thục Nhi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết