Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Thùy Hương
  • 600000.0044

Trần Thị Thùy Hương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết