Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Hà Thanh
 • 300000.0221

Lê Thị Hà Thanh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Thị Kim Dung
 • 300000.0319

Lê Thị Kim Dung
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Dân tộc học

Chuyên ngành đào tạo:
Dân tộc học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Thị Kim Phương
 • 300000.0349

Lê Thị Kim Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Thị Minh Hiền
 • 300000.0269

Lê Thị Minh Hiền
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Thị Nguyện
 • 300000.0246

Lê Thị Nguyện
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Địa lý tự nhiên

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý tự nhiên

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Thị Phương Chi
 • 300000.0398

Lê Thị Phương Chi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Thị Thu Thủy
 • 300000.0136

Lê Thị Thu Thủy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Văn Thi

Lê Văn Thi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hán nôm

Chuyên ngành đào tạo:
Hán nôm

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Văn Vinh
 • 300000.0360

Lê Văn Vinh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Xuân Diễm Ngọc
 • 300000.0178

Lê Xuân Diễm Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lữ Hồng Anh
 • 300000.0344

Lữ Hồng Anh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Triết học

Chuyên ngành đào tạo:
Triết học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lương Thị Cảnh
 • 300000.0337

Lương Thị Cảnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết