Dữ liệu Nhà khoa học

Mai Ngọc Châu
  • 300000.0498

Mai Ngọc Châu
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Mai Thúy Bảo Hạnh
  • 300000.0302

Mai Thúy Bảo Hạnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Mai Văn Được

Mai Văn Được
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Khoa Lịch sử

Xem chi tiết
Mai Xuân Tịnh

Mai Xuân Tịnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Ngô Nhân Đức
  • 300000.0104

Ngô Nhân Đức
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý thuyết tối ưu

Chuyên ngành đào tạo:
Lý thuyết tối ưu

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Ngô Phước Nguyên Ngọc
  • 300000.0117

Ngô Phước Nguyên Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Ngô Thị Minh Thu
  • 300000.0218

Ngô Thị Minh Thu
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Chí Ngàn
  • 300000.0462

Nguyễn Chí Ngàn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Dân tộc học

Chuyên ngành đào tạo:
Dân tộc học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Dư Thái
  • 300000.0115

Nguyễn Dư Thái
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Dũng

Nguyễn Dũng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Khoa Công nghệ thông tin

Xem chi tiết
Nguyễn Duy Ái Nhân

Nguyễn Duy Ái Nhân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Đại số và lý thuyết số

Chuyên ngành đào tạo:
Đại số và lý thuyết số

Đơn vị quản lý:
Khoa Toán

Xem chi tiết
Nguyễn Đình Bảo
  • 300000.0253

Nguyễn Đình Bảo
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Địa vật lý

Chuyên ngành đào tạo:
Địa vật lý

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết