Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Bảo Tuấn
  • 300000.0389

Lê Bảo Tuấn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Bình Phương Luân
  • 300000.0334

Lê Bình Phương Luân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Cảnh Vững
  • 300000.0277

Lê Cảnh Vững
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Duy Đạt
  • 300000.0245

Lê Duy Đạt
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Địa chất học

Chuyên ngành đào tạo:
Địa chất học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Duy Mai Phương
  • 300000.0461

Lê Duy Mai Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Xã hội học

Chuyên ngành đào tạo:
Xã hội học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Duy Sơn
  • 300000.0022

Lê Duy Sơn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Dân tộc học

Chuyên ngành đào tạo:
Dân tộc học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Mỹ Cảnh
  • 300000.0441

Lê Mỹ Cảnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin

Chuyên ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Ngọc Minh
  • 300000.0176

Lê Ngọc Minh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Nguyễn Phương Thảo

Lê Nguyễn Phương Thảo
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Báo chí và truyền thông

Chuyên ngành đào tạo:
Báo chí học

Đơn vị quản lý:
Khoa Báo chí - Truyền thông

Xem chi tiết
Lê Quang Minh

Lê Quang Minh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Báo chí và truyền thông

Chuyên ngành đào tạo:
Báo chí học

Đơn vị quản lý:
Khoa Báo chí - Truyền thông

Xem chi tiết
Lê Thanh Hà
  • 300000.0339

Lê Thanh Hà
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chuyên ngành đào tạo:
Chủ nghĩa xã hội khoa học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Thị Diệu Hiền

Lê Thị Diệu Hiền
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết