Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Thu Hương
 • 400000.0179

Lê Thị Thu Hương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Thị Thu Hương
 • 400000.0142

Lê Thị Thu Hương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Thị Thu Phương
 • 400000.0036

Lê Thị Thu Phương
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Trung Dũng

Lê Trung Dũng

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Vật lý

Xem chi tiết
Lê Văn Anh
 • 400000.0001

Lê Văn Anh
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Văn Dũng
 • 400000.0055

Lê Văn Dũng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Hoá học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Hoá học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Văn Giáo
 • 400000.0031

Lê Văn Giáo
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Văn Huy
 • 400000.0238

Lê Văn Huy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Văn Khuyến
 • 400000.0401

Lê Văn Khuyến
Đại học

Ngành đào tạo:
Tâm lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Văn Thuật
 • 400000.0431

Lê Văn Thuật
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hồ Chí Minh học

Chuyên ngành đào tạo:
Hồ Chí Minh học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Văn Tin
 • 200000.0050

Lê Văn Tin
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Địa lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lương Thị Minh Thủy
 • 400000.0236

Lương Thị Minh Thủy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục học

Chuyên ngành đào tạo:
Giáo dục học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết