Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hải Lộc
 • 400000.0343

Nguyễn Hải Lộc
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Nguyễn Lãm Thắng
 • 400000.0096

Nguyễn Lãm Thắng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Nguyễn Lê Mỹ Linh
 • 400000.0361

Nguyễn Lê Mỹ Linh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá lý thuyết và hoá lý

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá lý thuyết và hoá lý

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Nguyễn Lê Trung Thành
 • 400000.0211

Nguyễn Lê Trung Thành
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Khoa Tin học

Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Minh
 • 400000.0115

Nguyễn Ngọc Minh
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Địa lý

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Địa lý

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
 • 400000.0168

Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Tâm lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Nguyễn Như Lê
 • 400000.0028

Nguyễn Như Lê
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh
 • 400000.0227

Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Khoa Tin học

Xem chi tiết
Nguyễn Phước Cát Tường
 • 400000.0158

Nguyễn Phước Cát Tường
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Tâm lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Nguyễn Tất Thắng
 • 400000.0097

Nguyễn Tất Thắng
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Nguyễn Thám
 • 400000.0004

Nguyễn Thám
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Địa lý tự nhiên

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý tự nhiên

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Bình

Nguyễn Thanh Bình
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục học

Chuyên ngành đào tạo:
Giáo dục học

Đơn vị quản lý:
Khoa Tâm lý - Giáo dục

Xem chi tiết