Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Thị Kim Thoa

Hồ Thị Kim Thoa
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Khoa Tin học

Xem chi tiết
Hồ Thị Trúc Quỳnh
  • 400000.0173

Hồ Thị Trúc Quỳnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Tâm lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Hồ Văn Dũng
  • 400000.0400

Hồ Văn Dũng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Tâm lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Hồ Văn Thùy
  • 400000.0230

Hồ Văn Thùy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Hoàng Anh Dũng

Hoàng Anh Dũng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học

Chuyên ngành đào tạo:
Nghệ thuật âm nhạc

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Hoàng Đình Long
  • 400000.0184

Hoàng Đình Long
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Tự động hoá

Chuyên ngành đào tạo:
Tự động hoá

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Hoàng Hữu Hòa
  • 200000.0063

Hoàng Hữu Hòa
Phó giáo sư - Đại học

Ngành đào tạo:
Quang học

Chuyên ngành đào tạo:
Quang học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Hoàng Hữu Phước

Hoàng Hữu Phước
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Tiểu học

Xem chi tiết
Hoàng Như Quỳnh

Hoàng Như Quỳnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Toán giải tích

Chuyên ngành đào tạo:
Toán giải tích

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Tiểu học

Xem chi tiết
Hoàng Phi Hải

Hoàng Phi Hải
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Lịch sử

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Lịch sử

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Chính trị

Xem chi tiết
Hoàng Phương Tú Anh

Hoàng Phương Tú Anh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Tiểu học

Xem chi tiết
Hoàng Thị Diễm Phương

Hoàng Thị Diễm Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Mầm non

Xem chi tiết