Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Thảo
 • 400000.0147

Hoàng Thị Thảo
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Hoàng Trọng Phán
 • 400000.0394

Hoàng Trọng Phán
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Di truyền học

Chuyên ngành đào tạo:
Di truyền học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Hoàng Văn Đức
 • 400000.0049

Hoàng Văn Đức
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá lý thuyết và hoá lý

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá lý thuyết và hoá lý

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Hoàng Xuân Thảo
 • 400000.0388

Hoàng Xuân Thảo
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Thực vật học

Chuyên ngành đào tạo:
Thực vật học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Huỳnh Đình Tuân
 • 400000.0435

Huỳnh Đình Tuân
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hình học và tôpô

Chuyên ngành đào tạo:
Hình học và tôpô

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Huỳnh Quang Nhật Minh
 • 400000.0432

Huỳnh Quang Nhật Minh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục học

Chuyên ngành đào tạo:
Giáo dục học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Huỳnh Thị Hồng Hạnh
 • 400000.0148

Huỳnh Thị Hồng Hạnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Anh Phương
 • 400000.0209

Lê Anh Phương
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành đào tạo:
MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Hồ Sơn
 • 400000.0151

Lê Hồ Sơn
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Triết học

Chuyên ngành đào tạo:
Triết học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Mạnh Hà
 • 400000.0205

Lê Mạnh Hà
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán

Chuyên ngành đào tạo:
Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Năm
 • 400000.0128

Lê Năm
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Địa lý tài nguyên và môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý tài nguyên và môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Ngọc Long
 • 400000.0012

Lê Ngọc Long
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Toán học

Chuyên ngành đào tạo:
Đại số và lý thuyết số

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết