Dữ liệu đề tài

CS-DT

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Ban Giám hiệu
Người tham gia: Nguyễn Duy Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Thanh

CS-DT

Nghiên cứu biên soạn tài liệu và giảng dạy thử nghiệm học phần tư vấn và giải quyết tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Vũ Thị Hương (Chủ nhiệm), Đỗ Thị Diện

ĐHL 2022 – CB-NCUDPVQL – 05

Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện quyết định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị phù hợp với pháp luật và quy chế tổ chức hoạt động của Trường

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Nguyễn Sơn Hà (Chủ nhiệm), Trần Viết Long

ĐHL2022-CB-PVĐT&NCCB-03

Nghiên cứu biên soạn tài liệu "Kỹ năng tư duy phản biện trong lĩnh vực pháp luật" cho sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Lê Thanh Sơn (Chủ nhiệm), Phan Đình Minh

CS-DT-DHL-2022-CB-CLPVQL-02

Nghiên cứu các giải pháp xây dựng chiến lược đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng giai đoạn 2023 – 2030

Lĩnh vực: Các vấn để pháp luật khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Trần Viết Long (Chủ nhiệm)

DHL_2022-HVCH-08

Pháp luật bảo hộ nhãn hiệu âm thanh từ góc nhìn pháp luật Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Dân sự
Người tham gia: Lê Thị Diệu Chi (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Phúc, Đỗ Thị Diện

CS-DT

Hoạt động của hội đồng trường, qua nghiên cứu thực tiễn tại các trường đại học thành viên của Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Nguyễn Hồng Sơn (Chủ nhiệm)

ĐHL2021-CBĐH-11

Pháp luật về quản lý nhà nước đối với khu kinh tế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Nguyễn Sơn Hà (Chủ nhiệm)

Mã số: ĐHL2021-CBĐH-06

Tái hòa nhập cộng đồng của người bị kết án ở Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Kiện Nguyễn Ngọc (Chủ nhiệm)

CS-DT

Rà soát, xây dựng bộ hồ sơ phục vụ đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Lĩnh vực: Các vấn để pháp luật khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Viết Long

CS-DT 2021

Rà soát, xây dựng bộ hồ sơ phục vụ đào tạo đại học tại Trường đại học Luật, đại học Huế

Lĩnh vực: Các vấn để pháp luật khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Viết Long

DDHL2020-CB02

Nghiên cứu và xây dựng mô hình mạng lưới khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Phan Đình Minh (Chủ nhiệm)