Dữ liệu đề tài

CS-DT

BÌNH LUẬN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Ban Giám hiệu
Người tham gia: Nguyễn Duy Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Thanh

ĐHL2020-CBĐH-02

Xây dựng đề cương chi tiết và quy trình thực tập nghề luật cho sinh viên ngành Luật và Luật Kinh tế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC, PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Tây (Chủ nhiệm), Nguyễn Sơn Hà, Lê Văn Cao, Đồng Thị Huyền Nga, Hoàng Thảo Anh, Lê Phước Sơn

DHL2020-CBĐH- 04

Thiết kế công cụ và thực hiện khảo sát, đánh giá chất lượng dạy và học trực tuyến nhằm ứng phó đại dịch Covid- 19 tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Huỳnh Tây

DHL2021-CBĐH-01

Hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng và những kết quả thu được trong hoạt động phục vụ cộng đồng của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Huỳnh Tây

DDHL2020 -CBĐH- 11

Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên trong xu thế tự chủ đại học tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Lĩnh vực: Các vấn để pháp luật khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Huỳnh Tây

DHL2020-CBĐH- 02

Xây dựng đề cương chi tiết và quy trình thực tập nghề luật cho sinh viên ngành Luật và Luật Kinh tế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Huỳnh Tây (Chủ nhiệm)

ĐHL2020-CB601

Nghiên cứu quá trình hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính ở Đài Loan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Dân sự
Người tham gia: Hoàng Thảo Anh (Chủ nhiệm), Trần Thị Diệu Hà, Lê Thị Khánh Linh, Nguyễn Thiều Tuấn Long, Hồ Minh Thành

CS-DT

XÂY DỰNG BỘ TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH VÀ GIẢNG DẠY THỬ NGHIỆM HỌC PHẦN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Người tham gia: Lê Thị Thìn (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Sơn Hải

CS-DT

KIỂM SOÁT QUYỀN TƯ PHÁP CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Hành chính
Người tham gia: Hoàng Thị Ái Quỳnh (Chủ nhiệm)

ĐHL2018-NCS-02

Pháp luật Việt Nam và pháp luật một số nước về góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu - dưới góc độ so sánh

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Tư vấn và Thực hành Pháp luật
Người tham gia: Trần Cao Thành

CS-DT

Xây dựng bộ tình huống điển hình học phần luật kinh tế quốc tế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Kinh tế - Quốc tế
Người tham gia: Nguyễn Hữu Khánh Linh (Chủ nhiệm)