Dữ liệu đề tài

CS-DT

Hoạt động của hội đồng trường, qua nghiên cứu thực tiễn tại các trường đại học thành viên của Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Nguyễn Hồng Sơn (Chủ nhiệm)

Mã số: ĐHL2021-CBĐH-06

Tái hòa nhập cộng đồng của người bị kết án ở Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Kiện Nguyễn Ngọc (Chủ nhiệm)

CS-DT

Rà soát, xây dựng bộ hồ sơ phục vụ đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Lĩnh vực: Các vấn để pháp luật khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Viết Long

CS-DT 2021

Rà soát, xây dựng bộ hồ sơ phục vụ đào tạo đại học tại Trường đại học Luật, đại học Huế

Lĩnh vực: Các vấn để pháp luật khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Viết Long

DDHL 2021-CB-01

XÂY DỰNG BỘ TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH VÀ ÁP DỤNG GIẢNG DẠY THỬ NGHIỆM HỌC PHẦN PHÁP LUẠT AN SINH XÃ HỘI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Kinh tế - Quốc tế
Người tham gia: Đỗ Thị Quỳnh Trang (Chủ nhiệm), Đào Mộng Điệp, Mai Đăng Lưu

CS-DT

BÌNH LUẬN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Ban Giám hiệu
Người tham gia: Nguyễn Duy Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Thanh

ĐHL2020-CBĐH-02

Xây dựng đề cương chi tiết và quy trình thực tập nghề luật cho sinh viên ngành Luật và Luật Kinh tế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC, PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Tây (Chủ nhiệm), Nguyễn Sơn Hà, Lê Văn Cao, Đồng Thị Huyền Nga, Hoàng Thảo Anh, Lê Phước Sơn

DHL2020-CBĐH- 04

Thiết kế công cụ và thực hiện khảo sát, đánh giá chất lượng dạy và học trực tuyến nhằm ứng phó đại dịch Covid- 19 tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Huỳnh Tây

DHL2021-CBĐH-01

Hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng và những kết quả thu được trong hoạt động phục vụ cộng đồng của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Huỳnh Tây

DDHL2020 -CBĐH- 11

Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên trong xu thế tự chủ đại học tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Lĩnh vực: Các vấn để pháp luật khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Huỳnh Tây

DHL2020-CBĐH- 02

Xây dựng đề cương chi tiết và quy trình thực tập nghề luật cho sinh viên ngành Luật và Luật Kinh tế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Huỳnh Tây (Chủ nhiệm)

ĐHL2020-CB601

Nghiên cứu quá trình hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính ở Đài Loan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Dân sự
Người tham gia: Hoàng Thảo Anh (Chủ nhiệm), Trần Thị Diệu Hà, Lê Thị Khánh Linh, Nguyễn Thiều Tuấn Long, Hồ Minh Thành