Dữ liệu đề tài

ĐHL2020-CB601

Nghiên cứu quá trình hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính ở Đài Loan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Dân sự
Người tham gia: Hoàng Thảo Anh (Chủ nhiệm), Trần Thị Diệu Hà, Lê Thị Khánh Linh, Nguyễn Thiều Tuấn Long, Hồ Minh Thành

CS-DT

XÂY DỰNG BỘ TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH VÀ GIẢNG DẠY THỬ NGHIỆM HỌC PHẦN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Người tham gia: Lê Thị Thìn (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Sơn Hải

CS-DT

KIỂM SOÁT QUYỀN TƯ PHÁP CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Hành chính
Người tham gia: Hoàng Thị Ái Quỳnh (Chủ nhiệm)

ĐHL2018-NCS-02

Pháp luật Việt Nam và pháp luật một số nước về góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu - dưới góc độ so sánh

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Tư vấn và Thực hành Pháp luật
Người tham gia: Trần Cao Thành

CS-DT

Xây dựng bộ tình huống điển hình học phần luật kinh tế quốc tế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Kinh tế - Quốc tế
Người tham gia: Nguyễn Hữu Khánh Linh (Chủ nhiệm)

DHL2019-CB-05

Xây dựng bộ tình huống và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần "Pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng" tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế"

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Dân sự
Người tham gia: Phan Thị Hồng (Chủ nhiệm), Hồ Thị Vân Anh

CS-DT

Xây dựng Bộ tình huống rèn luyện kỹ năng soạn thảo văn bản, văn bản pháp luật cho sinh viên tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thị Hà (Chủ nhiệm)

CS-DT

Cơ sở khoa học thực hiện tự chủ đại học qua thực tiễn tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Nhật Anh (Chủ nhiệm)

CS-DT

BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2017)

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Phương (Chủ nhiệm)

CS-DTDDHL2018-CB-03

Xây dựng bộ tình huống và giảng dạy thử nghiệm học phần Luật Sở hữu trí tuệ phù hợp với mục tiêu đào tạo của trường Đại học Luật, Đại học Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Dân sự
Người tham gia: Đỗ Thị Diện (Chủ nhiệm)

CS-DTĐại học Luật

Xây dựng Bộ tình huống điển hình và giảng dạy thử nghiệm học phần Luật Quốc tế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hữu Khánh Linh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Hạnh