Dữ liệu đề tài

DHH-12-01

Thực tiễn áp dụng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về khai thác hải sản ở TT Huế (từ năm 2008-2011)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hà

B11-24

Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng mô hình chính quyền không tổ chức hội đồng nhân dân huyện.

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Phương, Phan Hoàng Oanh

B2010-DHH01-80

Bạo lực gia đình và hệ quả của nó tại một số tỉnh miền Trung- Tây Nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Nga

B2009 - DHH 01 - 79

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu lao động tại Tỉnh TT Huế trong giai đoạn hội nhập

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đào Mộng Điệp (Chủ nhiệm)

DHH

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP), Hiệp định thương mại Việt Nam – EU (EVFTA) và vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Vũ Thị Hương (Chủ nhiệm), Đỗ Thị Diện

CS-DT

Nghiên cứu xây dựng Quy chế tài chính của Trường Đai học Luật, Đại học Huế theo yêu cầu tự chủ tại Quyết định số 399/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Phòng Tổ chức - Hành chính
Người tham gia: Lê Văn Bình

DHH

Giải pháp đảm bảo tự chủ tài chính khi thực hiện tự chủ đại học tại Trường Đại học luật, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Phòng Tổ chức - Hành chính
Người tham gia: Lê Văn Bình

DHL2022-CB-03

Nghiên cứu xây dựng kế hoạch chiến lược bảo đảm chất lượng giáo dục Trường giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Lê Phước Sơn (Chủ nhiệm)

ĐHL-2020-14

Thiết kế công cụ và thực hiện khảo sát, đánh giá chất lượng hoạt động dạy và học trực tuyến nhằm ứng phó đại dịch Covid-19 tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Lê Phước Sơn (Chủ nhiệm)

DHH2021-12-54

Nghiên cứu cải cách đào tạo cử nhân luật ở Việt Nam qua thực tiễn khu vực miền trung Và Tây Nguyên

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Hồ Nhân Ái (Chủ nhiệm), Hồ Minh Thành, Trần Cao Thành, Lê Cao

DHH

Chiếm hữu tài sản theo pháp luật Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thị Vân Anh (Chủ nhiệm), Phan Thị Hồng, Trần Chí Thành, Nguyễn Thị Lê Huyền

DHH

Hợp đồng về quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Hồng (Chủ nhiệm), Hồ Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Lê Huyền, Vũ Thị Hương, Đỗ Thị Diện