Dữ liệu đề tài

DP-DT

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xác lập, quản lý, khai thác phát huy tài sản trí tuệ mang yếu tố địa danh ở tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Đoàn Đức Lương (Chủ nhiệm), Trần Viết Long (Thư ký), Trần Văn Hải (ĐHKHXHNV - HN), Nguyễn Tài Năng, Trần Cao Thành, Ngô Phương Trà (Cục SHHTT), Lê Phước Sơn

DHH2020-12-41

Đánh giá hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong ở các trường thành viên của Đại học Huế và mức độ đáp ứng của hoạt động này so với tiêu chuẩn AUN-QA

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Lê Phước Sơn (Chủ nhiệm), Phạm Thế Kiên

DHH 2020-12-29

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Ban Giám hiệu
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Phương (Chủ nhiệm)

ĐHL2020-CB601

Nghiên cứu quá trình hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính ở Đài Loan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Dân sự
Người tham gia: Hoàng Thảo Anh (Chủ nhiệm), Trần Thị Diệu Hà, Lê Thị Khánh Linh, Nguyễn Thiều Tuấn Long, Hồ Minh Thành

CS-DT

XÂY DỰNG BỘ TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH VÀ GIẢNG DẠY THỬ NGHIỆM HỌC PHẦN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Người tham gia: Lê Thị Thìn (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Sơn Hải

CS-DT

KIỂM SOÁT QUYỀN TƯ PHÁP CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Hành chính
Người tham gia: Hoàng Thị Ái Quỳnh (Chủ nhiệm)

ĐHL2018-NCS-02

Pháp luật Việt Nam và pháp luật một số nước về góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu - dưới góc độ so sánh

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Tư vấn và Thực hành Pháp luật
Người tham gia: Trần Cao Thành

ĐHL-CB-07

Xây dựng bộ tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần Luật Môi trường tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Khoa Luật Kinh tế - Quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Kinh tế - Quốc tế
Người tham gia: Phan Vĩnh Tuấn Anh (Chủ nhiệm), Phan Anh Thư

CS-DT

Xây dựng bộ tình huống điển hình học phần luật kinh tế quốc tế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Kinh tế - Quốc tế
Người tham gia: Nguyễn Hữu Khánh Linh (Chủ nhiệm)

DHL2019-CB-05

Xây dựng bộ tình huống và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần "Pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng" tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế"

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Dân sự
Người tham gia: Phan Thị Hồng (Chủ nhiệm), Hồ Thị Vân Anh

CS-DT

Xây dựng Bộ tình huống rèn luyện kỹ năng soạn thảo văn bản, văn bản pháp luật cho sinh viên tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thị Hà (Chủ nhiệm)