Dữ liệu đề tài

DHH

Pháp luật về tín dụng cho vay tiêu dùng tại các tổ chức tín dụng ở Việt Nam

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Trần Thế Hệ

CS-DT

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Ban Giám hiệu
Người tham gia: Nguyễn Duy Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Thanh

DHH2023-12-81

Pháp luật về trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp tại Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Ban Giám hiệu
Người tham gia: Nguyễn Duy Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Thanh

DHH2023-12-70

Pháp luật về giải quyết thừa kế tại Việt Nam

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Dân sự
Người tham gia: Phan Thị Hồng (Chủ nhiệm), Hà Thị Mai Hiên, Vũ Thị Hương, Đỗ Thị Diện, Nguyễn Văn Phúc

DHH2023-12-79

Quản lý, khai thác nhãn hiệu chứng nhận ở tỉnh Thừa Thiên Huế: thực trạng và giải pháp

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Dân sự
Người tham gia: Nguyễn Văn Phúc (Chủ nhiệm), Đoàn Đức Lương, Nguyễn Thị Lê Huyền, Đỗ Thị Diện, Phan Thị Hồng, Nguyễn Lương Sỹ, Lê Thị Diệu Chi

CS-DT

Nghiên cứu biên soạn tài liệu và giảng dạy thử nghiệm học phần tư vấn và giải quyết tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Vũ Thị Hương (Chủ nhiệm), Đỗ Thị Diện

ĐHL 2022 – CB-NCUDPVQL – 05

Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện quyết định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị phù hợp với pháp luật và quy chế tổ chức hoạt động của Trường

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Nguyễn Sơn Hà (Chủ nhiệm), Trần Viết Long

ĐHL2022-CB-PVĐT&NCCB-03

Nghiên cứu biên soạn tài liệu "Kỹ năng tư duy phản biện trong lĩnh vực pháp luật" cho sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Lê Thanh Sơn (Chủ nhiệm), Phan Đình Minh

CS-DT-DHL-2022-CB-CLPVQL-02

Nghiên cứu các giải pháp xây dựng chiến lược đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng giai đoạn 2023 – 2030

Lĩnh vực: Các vấn để pháp luật khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Trần Viết Long (Chủ nhiệm)

DHL_2022-HVCH-08

Pháp luật bảo hộ nhãn hiệu âm thanh từ góc nhìn pháp luật Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Dân sự
Người tham gia: Lê Thị Diệu Chi (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Phúc, Đỗ Thị Diện

DHH - 2020 - 37

Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ nhiệm), Phan Thị Hồng, Đỗ Thị Diện, Vũ Thị Hương