Dữ liệu đề tài

DHH2012-12-02

Bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Đình Lành

NN-NCCBLV_THS

Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thanh Tùng (Chủ nhiệm)

CS-DTKhoa Luật

Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em trong các vụ án li hôn có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ nhiệm)

DHH2011-12-02

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại ở Tỉnh Thừa Thiên Huế (từ năm 2008- 2012)

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Phương

DHH-12-01

Thực tiễn áp dụng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về khai thác hải sản ở TT Huế (từ năm 2008-2011)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hà

B11-24

Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng mô hình chính quyền không tổ chức hội đồng nhân dân huyện.

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Phương, Phan Hoàng Oanh

B2010-DHH01-80

Bạo lực gia đình và hệ quả của nó tại một số tỉnh miền Trung- Tây Nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Nga

B2009 - DHH 01 - 79

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu lao động tại Tỉnh TT Huế trong giai đoạn hội nhập

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đào Mộng Điệp (Chủ nhiệm)

DHH

Chiếm hữu tài sản theo pháp luật Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thị Vân Anh (Chủ nhiệm), Phan Thị Hồng, Trần Chí Thành, Nguyễn Thị Lê Huyền

DHH

Hợp đồng về quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Hồng (Chủ nhiệm), Hồ Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Lê Huyền, Vũ Thị Hương, Đỗ Thị Diện

CS-DT

Hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng và những kết quả thu được trong hoạt động phục vụ cộng đồng của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
Người tham gia: Dương Thị Cẩm Nhung