Dữ liệu đề tài

CS-DT

Sử dụng Bộ tình huống điển hình trong giảng dạy Luật Thương mại tại Trường Đại học Luật, Đai học Huế.

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Nhật Anh

CS-DTĐHL2016-CB-07

Xây dựng bộ tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần luật lao động tại trường Đại học Luật - Đại học Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Đăng Lưu (Chủ nhiệm), Đào Mộng Điệp

CS-DT248

Bảo hộ và quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong các trường đại học

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đình Minh (Chủ nhiệm)

DHH2016-12-11

Giải quyết tranh chấp thừa kế qua thực tiễn xét xử tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thị Vân Anh (Chủ nhiệm), Phan Thị Hồng, Lê Bá Hưng, lê hà minh hải

CS-DTĐHL2016-CB-01

Hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Luật, Luật Kinh tế - Thuộc trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đoàn Đức Lương (Chủ nhiệm), Trần Cao Thành

CS-DTĐHL2016-HVCH-01

Khắc phục những bất đồng về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được vận hành

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Cao Thành (Chủ nhiệm)

CS-DTĐHL2016-CB-06

Xây dựng bộ tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần Hôn nhân và gia đình tại Trường Đại học Luật-Đại học Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Hải Yến

CS-DTDHL 2016-CB-06

Xây dựng Bộ tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần Luật Dân sự

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Hồng (Chủ nhiệm)

CS-DTĐHL 2015-CB-05

“Giáo dục pháp luật biển đảo cho ngư dân qua thực tiễn tại địa bàn Thừa Thiên Huế”

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Sơn Hà

CS-DTĐHL-CB-05

Giáo dục pháp luật về biển đảo cho ngư dân qua thực tiễn tại địa bàn Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hà (Chủ nhiệm)