Dữ liệu đề tài

CS-DTHUL

Pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Thiết (Chủ nhiệm)

CS-DTKL2014-01

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức các phường ở thành phố Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Phương (Chủ nhiệm)

CS-DT

Thừa kế theo pháp luật trong Hoàng Việt luật lệ thời Nguyễn ở Việt Nam.

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thị Vân Anh (Chủ nhiệm)

CS-DTDHL-02

Đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình ở Việt Nam (qua thực tiễn tại Thừa Thiên Huế từ năm 2009 đến năm 2013)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Bình (Chủ nhiệm), Trần Văn Hải

CS-DT Khoa Luật 2013

“Mô hình hành chính “một cửa” qua thực tiễn hoạt động tại thành phố Huế từ năm 2009 đến 2013".

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Thuận Ánh (Chủ nhiệm)

CS-DT01 KDTM

Trách nhiệm pháp lý trong hợp đồng kinh doanh - thương mại qua thực tiễn tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thanh Tùng (Chủ nhiệm)

CS-DT01-KL

Xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo Luật kinh tế đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Phương

B2012-ĐHH01-02SHTT

Biên soạn và giảng dạy thử nghiệm giáo trình môn học sở hữu trí tuệ trong các trường Đại học, Cao đẳng lĩnh vực khoa học giáo dục

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Ban Giám hiệu
Người tham gia: Đoàn Đức Lương (Chủ nhiệm)

CS-DT

Mối quan hệ giữa hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã. Lý luận và thực tiễn

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Khoa Luật Hành chính
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Hành chính
Người tham gia: Nguyễn Thị Nữ (Chủ nhiệm)

CS-DTDHH2012-12-03

BẢO VỀ QUYỀN CÔNG DÂN BẰNG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN – THỰC TIỄN TẠI TÌNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Công Cường (Chủ nhiệm)

CS-DTKL2012

Công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. Thực tiễn tại Tòa án nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vũ Thị Hương

B2012-ĐHH01-02SHTT

Biên soạn và giảng dạy thử nghiệm giáo trình môn học sở hữu trí tuệ trong các trường Đại học, Cao đẳng lĩnh vực khoa học giáo dục

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đoàn Đức Lương (Chủ nhiệm)