Dữ liệu đề tài

CS-DTĐHL2016-HVCH-01

Khắc phục những bất đồng về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được vận hành

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Cao Thành (Chủ nhiệm)

CS-DTĐHL2016-CB-06

Xây dựng bộ tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần Hôn nhân và gia đình tại Trường Đại học Luật-Đại học Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Hải Yến

CS-DTDHL 2016-CB-06

Xây dựng Bộ tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần Luật Dân sự

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Hồng (Chủ nhiệm)

CS-DTĐHL 2015-CB-05

“Giáo dục pháp luật biển đảo cho ngư dân qua thực tiễn tại địa bàn Thừa Thiên Huế”

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Sơn Hà

CS-DTĐHL-CB-05

Giáo dục pháp luật về biển đảo cho ngư dân qua thực tiễn tại địa bàn Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hà (Chủ nhiệm)

CS-DTĐHL2015-CB-01

Hoạt động giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Bình Điền của Trường Đại học Luật - Đại học Huế từ năm 2013 đến năm 2015

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lý Nam Hải (Chủ nhiệm), Trần Cao Thành

CS-DT01-DHL-2015

Xây dựng các bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đào tạo, công tác sinh viên, hành chính tổ chức.

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Phương (Chủ nhiệm)

CS-DTĐHL2015-CB-06

Thực thi quyền tác giả trong các trường Đại học trên địa bàn Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thanh Tùng (Chủ nhiệm), Trần Văn Hải, Đỗ Thị Diện

CS-DTDHL2015-03

Hoạt động giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Bình Điền của Đại học luật-Đại học Huế từ năm 2013-2015

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lý Nam Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Sơn Hà, Đoàn Đức Hiếu

CS-DT

Quyền tự do kinh doanh trong thành lập, tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2005.

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Nguyễn Thanh Tùng (Chủ nhiệm)

CS-DTKL-SV-01

Pháp luật Việt Nam về Tập đoàn kinh tế nhà nước. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Cao Thành (Chủ nhiệm)