Dữ liệu đề tài

CS-DT200604

Đánh giá sự phát triển tố chất thể lực của nam sinh viên khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Mậu Hiển

CS-DT200603

Đánh giá trạng thái sức khoẻ và thể lực chung sinh viên năm I trường Đại học Y Khoa Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đoàn Dũng

CS-DTQĐ574/QĐ-ĐH1-KHKT

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Chessbase 8.0 trong giảng dạy khai cuộc cho sinh viên chuyên sau Cờ Vua Trường Đại học TDTT 1

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Bộ môn Cầu lông – Bơi lội
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồng Dương (Chủ nhiệm), Hoàng Hải, Bùi Ngọc, Trần Văn Trường

CS-DT

Nghiên cứu ứng dụng bài tập trò chơi vận động nhằm góp phần năng cao thể lực cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Kinh tế - Đại học Huê

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Cao Thái Ngọc (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Lê Minh Huy

CS-DTGDTC/ 2018-12

Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức nhanh chuyên môn Bóng rổ cho Nam sinh viên chuyên ngành Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trần Quang, Nguyễn Phan Tiến Trung (Chủ nhiệm), Hoàng Trọng Anh Bảo, Nguyễn Thanh Nguyên