Dữ liệu đề tài

DHH 2016-10

“Đánh giá, quy hoạch đội ngũ giáo viên thể dục trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Huế”.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lý luận chuyên ngành
Người tham gia: Nguyễn Văn Tuấn

CS-DTGDTC/ 2016- 13

Nghiên cứu lựa chọn bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng cao tay chính diện bằng hai tay cho nữ sinh viên Khoa Du Lịch Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trần Quang (Chủ nhiệm), Đoàn Dũng, Trần Làm

CS-DTGDTC/ 2016-05

Nghiên cứu đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá tại Khoa giáo dục thể chất – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Đình Duy Nghĩa (Chủ nhiệm), Phan Thanh Hùng, Trần Phúc

CS-DT2016-04

Nghiên lựa chọn một số bài tập nhằm thúc đẩy quá trình hồi phục tích cực trong quá trình học tập học phần Điền kinh lý luận cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Phan Tiến Trung (Chủ nhiệm), Lê Anh Dũng, Nguyễn Lê Nghĩa

CS-DT GDTC/2015 - 07

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC THÁI ĐỘ TÍCH CỰC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Đình Duy Nghĩa (Chủ nhiệm), Lê Hải Yến

CS-DTĐT/ 2015-05

Nghiên cứu lựa chọn một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động học tập của sinh viên chuyên ngành tại Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Hùng

CS-DT2015-05

Nghiên cứu lựa chọn một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động học tập của sinh viên chuyên ngành tại Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Hùng, Lê Công Hồng

CS-DT

Nghiên cứu và lựa chọn một số phương pháp dạy học tích cực để áp dụng vào giảng dạy một số môn lý thuyết cho sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Lê Anh Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Gắng