Dữ liệu đề tài

CS-DT2011-03

Nghiên cứu diễn biến phát triển thể lực của sinh viên chuyên ngành Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thế Tình (Chủ nhiệm), Nguyễn Gắng

CS-DT201007

Bước đầu nghiên cứu, tìm hiểu nhận thức một số vấn đề xã hội, văn hoá thể chất của sinh viên chuyên ngành Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

CS-DT201004

Nghiên cứu ứng dụng các bài tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao hiệu quả môn học xà kép cho nam sinh viên trường Đại học Khoa học, Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

CS-DT201003

Nghiên cứu và đề xuất một số bài tập nhằm nâng cao độ chính xác trong chạy đà - giậm nhảy đối với môn nhảy xa cho sinh viên không chuyên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thanh Bình

CS-DT201002

Nghiên cứu một số bài tập để nâng cao thành tích chạy cự ly ngắn cho sinh viên năm I trường Đại học sư phạm Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Hoàng Phúc

CS-DT201001

Nghiên cứu hệ thống bài tập chuẩn bị thể lực chuyên môn nhằm đề phòng chấn thương trong dạy học môn cử tạ cho sinh viên chuyên ngành Khoa Giáo dục thể chất

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Gắng

CS-DTGDTC2010

Nghiên cứu ứng dụng các bài tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao hiệu quả môn học xà kép cho nam sinh viên Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Nghĩa Đồng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thế Tình

CS-DTQĐ523/QĐ-ĐHTTBN

Xu hướng sử dụng khai cuộc của VĐV Cờ Vua hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Bộ môn Cầu lông – Bơi lội
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hải (Chủ nhiệm), Trần Văn Trường, Nguyễn Ngọc Tuấn