Dữ liệu đề tài

NN-DAKX

Đánh giá chuyên đề hướng đến chứng chỉ rừng cho nhóm hộ tại các HTX thuộc LMHTX Tỉnh Quảng Ngãi theo hệ thống VFCS/PEFC

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thương (Chủ nhiệm)

NN-DAKX

Đánh giá chuyên đề hướng chứng chỉ rừng, đo đếm trữ lượng rừng và đánh giá nội bộ nhóm chứng chỉ rừng theo hệ thống VFCS/PEFC tại LMHTX Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thương (Chủ nhiệm)

NN-NVQG-2018/14

Sản xuất thử nghiệm giống lúa đặc sản Ra zư và A ri tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Tiến Long (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Quang Cơ, Hồ Công Hưng, Lê Tiến Dũng

NN-DAKX18KH04

Nghiên cứu tiềm năng, điều kiện và các yêu cầu của chứng chỉ Chuỗi hành trình sản phẩm PEFC/CoC tại Liên minh HTX tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thương (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Chung, Hồ Việt Hoàng