Dữ liệu đề tài

B2006-12-10

Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân Ở Thành Phố Huế - Thực Trạng Và Giải Pháp

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Xuân Châu

B2001-12-05

Những Giải Pháp Chủ Yếu Để Tạo Việc Làm, Tăng Thu Nhập Cho Lao Động Nông Thôn Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Thị Hồng Hà

B2001.07.14

Thực Trạng Và Giải Pháp Về Thị Trường Chứng Khoán Ở Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Vui