Dữ liệu đề tài

B2009-DHH06-28

Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội của rừng trồng thương mại ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Phan Văn Hòa (Chủ nhiệm), Nhiêu Khánh Phước Hải, Sang, Bùi Thanh, Tâm, Nguyễn Thị

B2009-DHH06-31

Đánh giá của doanh nghiệp đối với sản phẩm đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Văn Sơn

B2009-DHH06-30

Giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Khoa Cương

B2009-DHH06-29

Nghiên cứu sự thay đổi sinh kế của các hộ vùng cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đăng Hào

B2009-DHH06-27

Nghiên cứu chuỗi cung thịt lợn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Hòa

B2009-DHH06-26

Phát triển sản xuất hàng hoá cây công nghiệp dài ngày ở Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Thị Hồng Hà

B2008-DHH06-25

Nghiên cứu các giới hạn để phát triển bền vững tại các điểm tham quan du lịch di sản văn hóa thuộc Quần thể di tích cố đô Huế, Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Thị Diệu Thúy (Chủ nhiệm), Trần Quang Minh

B2008-DHH-06-24

Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp huyện Alưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Châu (Chủ nhiệm), Mai Chiếm Tuyến, Hồ Trọng Phúc

B2008-DHH06-24

Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Châu

B2008-DHH06-23

Ảnh hưởng sinh kế và môi trường của quản lý rừng cộng đồng ở Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Dũng Thể

B2008-DHH06-21

Thực trạng quản trị chất lượng ở các doanh nghiệp công nghiệp Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Trọng Hùng (Chủ nhiệm), Lê Quang Trực, Lê Ngọc Liêm

B2007-13

Mối quan hệ gữa tỷ giá hối ñoái và cán cân thương mại Việt Nam thời kỳ 1995-2004

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Hoàn (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Hào