Dữ liệu đề tài

B2001.12.08

Nghiên Cứu Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế Vùng Đầm Phá Ven Biển Thừa Thiên Huế Theo Hướng Bền Vững Và Xuất Khẩu

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hữu Hòa

B2006-DHH06-06

Những giải pháp đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Khoát

B1997-DHH06-22

Phát Triển Kinh Tế Hợp Tác Trong Nông Nghiệp, Nông Thôn Các Tỉnh Bắc Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Xuân Châu

B1998-DHH06-08

Định Hướng Và Những Giải Pháp Chủ Yếu Để Tạo Việc Làm, Tăng Thu Nhập Cho Lao Động Nữ Nông Thôn Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Thị Hồng Hà

B

Giải pháp việc làm cho lao động sau thu hồi đất ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hà Thị Hằng (Chủ nhiệm)

B2011-04

Nghiên cứu xác định tiềm năng, xu hướng phát triển nông sản hàng hóa chủ lực vùng gò đồi Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Tấn Quân (Chủ nhiệm), Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Bá Tường, Mai Chiếm Tuyến

B2010-DHH-06-32

Chất lượng dịch vụ ngân hàng trên địa bàn Thừa Thiên Huế - Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Võ Thị Mai Hà (Chủ nhiệm), Trương Thị Hương Xuân, Lê Thị Phương Thanh

B2010-DHH06-34

Nghiên cứu tác động của quá trình đô thị hoá đến kinh tế hộ nông dân vùng ven thành phố Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

B2010-DHH06-33

Giải pháp việc làm cho người lao động sau thu hồi đất trong quá trình đô thị hoá ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hà Thị Hằng (Chủ nhiệm), Nguyễn Hồ Minh Trang

B2008-02

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của một số nông sản phẩm Miền Trung Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Văn Xuân, Hòa, Trần Văn, Bùi Dũng Thể, Phạm Xuân Hùng, Mai Chiếm Tuyến

B2009-DHH06-28

Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội của rừng trồng thương mại ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Phan Văn Hòa (Chủ nhiệm), Nhiêu Khánh Phước Hải, Sang, Bùi Thanh, Tâm, Nguyễn Thị

B2009-DHH06-31

Đánh giá của doanh nghiệp đối với sản phẩm đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Văn Sơn