Dữ liệu đề tài

B2006-DHH06-04

Phát triển hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Kim Liên

B2006-DHH06-02

Tiêu thụ thuỷ sản nuôi trồng ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Thị Hồng Hà

B2006-DHH06-01

Hoàn thiện môi trường và chính sách khuyến khích đầu tư vốn ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hà Xuân Vấn

B2005-12-02

Thực trạng và giải pháp phát triển các vườn cây Thanh trà ở thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Việt Anh

B2004-06

Nhu cầu và khả năng tiếp cận tín dụng của các hộ gia đình nông thôn huyện Hương Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Xuân Hùng (Chủ nhiệm)

B2005-12-03

Quá trình dồn điền đổi thửa và ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nông nghiệp huyênh Lệ Thủy, tỉnh QuảngBình

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Tấn Quân

B2003-12-05

Đánh giá hiệu quả kinh tế của biện pháp IPM trên cây lúa và một số giải pháp nhằm mở rộng chương trình IPM ở huyện Hương Trà

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Phan Văn Hòa (Chủ nhiệm), Nhiêu Khánh Phước Hải, Trần Minh Trí, Hiền Nguyễn

B2003.12.03.

Thực trạng và những giải pháp chủ yếu phát triển chăn nuôi gia súc của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn, Trương Tấn Quân

B2002-12-01

Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu xóa đói giảm nghèo cho hộ nông dân huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Thanh Hùng

B2001-12-02

Nghiên Cứu Chiến Lược Quảng Bá Và Tiếp Thị Du Lịch Để Phát Triển Bền Vững Du Lịch Thừa Thiên - Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Tám (Chủ nhiệm)

B2007-DHH

Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Văn Phát (Chủ nhiệm), Hồ Thị Hương Lan, Lê Quang Trực

B2001-12-11

Thực Trạng Và Những Vấn Đề Cơ Bản Về Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Nông Nghiệp, Nông Thôn Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Văn Sơn